Acompañando a 86.000 habitantes no seu día a día para ofrecerlles a mellor calidade sobre os servizos xestionados.

CORONAVIRUS COVID-19

Ante a declaración do Estado de Alarma por parte do Goberno de España, a Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza, como prestadora do servizo de recollida de lixo e tratatamento de residuos nos concellos de Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Pontecesures, Porto do Son e Rois, informa que con relación ao servizo de reciclaxe en pranta, á vista da Instrucción sobre gestión de residuos domésticos y COVID-19 do Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico publicadas na páxina web do mesmo (https://www.miteco.gob.es/images/es/200317notasobregestionderesiduosdomesticosycovid_tcm30-508199.pdf), que no tocante á “gestión de la fracción resto” sinala:

Respecto de la fracción resto recogida:

  • No se procederá en ningún caso a la apertura manual de las bolsas de fracción resto en instalaciones de recogida ni de tratamiento.
  • Se destinarán a incineración (preferiblemente) o a vertedero.
  • En caso de que se lleven a cabo tratamientos previos a su incineración o depósito en vertedero, estos se realizarán de forma automática, admitiéndose selección manual solo para la separación de voluminosos, metálicos u otros residuos que no vayan en bolsas y sea imprescindible separar, siempre que se adopten todas las medidas de seguridad necesarias.

Tanto para la recogida de residuos como en todas las plantas que reciban esas bolsas se desarrollarán protocolos específicos para la protección de los trabajadores y la desinfección de equipos y vehículos, o se revisarán los existentes con el mismo objetivo, y se dotará de los equipos de protección individual (EPI) necesarios para los trabajadores. A estos efectos las autoridades competentes deberán garantizar el suministro de EPIs (especialmente ropa, guantes y mascarillas) para estos fines.

E tendo en conta tamén a instrucción remitida pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático (https://sirga.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=122813&name=DLFE-57073.pdf):

RECOLLIDA DE RESIDUOS XESTIONADOS POLAS ENTIDADES LOCAIS

Deben terse en conta as recomendacións sobre a xestión dos residuos domésticos durante este período de emerxencia sanitaria elaboradas polo MITECO coa colaboración das Comunidades Autónomas; nestas recomendacións inclúese información sobre a xestión dos residuos domésticos nos propios fogares, nos centros hospitalarios así como nas plantas de tratamento de residuos domésticos e hospitalarios.

A Mancomunidade ven de adoptar como medida extraordinaria:

  • Autorizar a FCC Medio Ambiente, como concesionaria da xestión do complexo medioambiental do Barbanza, á suspensión da obligación de tratamento previo da fracción resto de residuos de xeitoa manual durante o período de vixencia do estado de alarma decretado polo RD 463/2020. Só se admitirá a selección manual para la separación de voluminosos, metálicos u otros residuos que no vayan en bolsas y sea imprescindible separar, siempre que se adopten todas las medidas de seguridad necesarias.
  • Autorizar a FCC Medio Ambiente, como concesionaria da xestión do complexo medioambiental do Barbanza, á suspensión da obligación de tratamento previo da fracción resto de residuos de xeitoa manual durante o período de vixencia do estado de alarma decretado polo RD 463/2020. Só se admitirá a selección manual para la separación de voluminosos, metálicos u otros residuos que no vayan en bolsas y sea imprescindible separar, siempre que se adopten todas las medidas de seguridad necesarias.